به شعور احترام بگذار

هر جا شعوری دیدی، بدون رنج و تلاشی وجود داره، بدون لیاقت و استعدادی وجود داره، بدون جوهر و نبوغی وجود داره، بدون شرافت و صداقتی وجود داره و بدون سر گذشت و راه سختی طی شده.هر جا شعوری دیدی بدون، موجود یا موجوداتی وجود دارند که هم خدا و خوبی و زیبایی رو خواستند، و هم خدا و زیبایی رو درست شناختند.

هر جا شعوری دیدی بدون، موجودی از جهالت و حماقت و حیوان بودن فراتر رفته، بزرگ شده، قدرت درک و دیدن پیدا کرده، و لیاقت و استحقاق رسیدن به بهترین ها رو هم بدست آورده.بدون، موجودی از کوچکی های خودش رها شده  و نه فقط برای کامروایی خودش، که برای خوشبختی همه و کل تلاش و زندگی کرده.

هر جا شعوری دیدی بدون، از نقص ها و درد ها و رنج های دنیا کم شده و دنیا بیشتر به سمت تکامل و  تعالی میل کرده.بدون، ناخود آگاه هایی تبدیل به آگاهی شده و زیبایی های جدیدی از بی نهایت، دیده و برای همه مرئی شده.

هر جا شعوری دیدی، بدون اتفاق با شکوهی در هستی افتاده و خوبی و زیبایی ای پیروز شده، و حقیقتی تبدیل به واقعیت شده.هر جا شعوری دیدی، بدون که استعداد و فهم و تلاش و فداکاری و شجاعت و رنج و صبر بزرگی وجود داره.هر جا شعور رو دیدی، بدون هنوز هم میشه به دنیا امیدوار بود و هنوز هم میشه از انسان بودن احساس رضایت و غرور کرد.هر جا شعور رو دیدی، بدون هنوز هم میشه امیدوار بود که برای خدا مهم باشیم و هنوز هم میشه لطف و مهربونی خدا رو دید.و هر جا شعور رو دیدی... پس، همیشه و همه جا به شعور و موجود صاحب شعور احترام بگذار.

/ 0 نظر / 7 بازدید